Compressor

banner

Sort by :

Compressor

คอมเพรสเซอร์สโครล คอมเพรสเซอร์โรตารี่ คุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

show all results 13 items

 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R134A 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R134A 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R407C 220-240V 1 Phase

  Quotation

Compressor

คอมเพรสเซอร์สโครล คอมเพรสเซอร์โรตารี่ คุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

show all results 13 items

 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZP For R410A 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R134A 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R134A 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 220-240V 1 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 380-420V 3 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R32 380-420V 3 Phase

  Quotation
 • COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R22 220-240V 1 Phase

  COPELAND Scroll™ Compressor Scroll ZR For R407C 220-240V 1 Phase

  Quotation